Mötet med vården, den egna mognaden och stödet från nära relationer : En litteraturstudie om tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Diabetes typ 1 är en alltmer vanlig sjukdom bland barn och tonåringar. Att vara tonåring och samtidigt ha en kronisk sjukdom är en utmaning och ställer krav på tonåringen. Tonårstiden kretsar kring att frigöra sig från sina föräldrar och utveckla sin egen identitet. Sjukvården har ett stort ansvar att ge en så god vård som möjligt och hjälpa tonåringen genom denna period i livet då tonåringen ska utveckla ett egenansvar för sin diabetes och hälsa.Syftet med denna uppsats var att belysa tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan. Uppsatsens är en litteraturstudie bygger på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Analys har genomförts med kvalitativ innehållsanalys.I resultatet framkom att tonåringars upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan var mötet med vården, den egna mognaden och stödet från nära relationer.Under arbetets gång har vikten av livsvärldsperspektivet och patientperspektivet tydliggjorts för att hjälpa tonåringen i utvecklandet av ett egenansvar för sin hälsa.Nyckelord: Diabetes, Adolescence, self care, teenager, patientperspective, health

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)