Medieskada som billighetsskäl

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Violeta Bukera; [2023-02-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det är, mot bakgrund av allmänhetens allt växande intresse för brottmål och den rättskipande verksamheten, naturligt att brottsjournalistiken idag är en självklar del av mediekanalernas nyhetsrapportering. Det rapporteras dagligen om gärningar som begås i landet och om de framsteg som de brottsbekämpande myndigheterna gör i redan pågående utredningar. Vid särskilt uppmärksammade fall är de traditionella mediekanalernas rapportering sällan bara lokal utan även nationell. Genom sociala medier och forum som exempelvis Flashback har människor idag i större uträckning än tidigare möjlighet att bidra med spekulationer kring den begångna gärningen och människan bakom den. I denna vår tidsanda är risken för att en misstänkt blir uthängd både i traditionell som social media överhängande. Den skada och de negativa konsekvenser som sådan publicitet kan innebära för en tilltalad i ett brottmål kan i många fall vara långt mer ingripande än den påföljd som av domstol kan komma att dömas ut. I ljuset av denna utveckling undersöker uppsatsen om den omständighet att en tilltalad har lidit skada till följd av omfattande publicitet – så kallad medieskada – kan beaktas i lindrande riktning så som billighetsskäl vid påföljdsbestämningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)