Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet - Ur föräldrars och förskollärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet är ett aktuellt och omtalat ämne. Vi intervjuade föräldrar och förskollärare baserat på deras erfarenheter av föräldrars användning av en smartphone runt barn i allmänhet men också gällande den sociala interaktion. Det finns inga studier om långsiktig påverkan men vi har analyserat respondenternas berättelser med hjälp av tidigare forskning och teorier om barns anknytning och utveckling. Föräldrarnas närvaro och tillgänglighet är avgörande för barnets anknytning och utveckling. Forskning visar att interaktionen kan påverkas och att barn reagerar på föräldrars smartphoneanvändning. Samtidigt visar forskning att det är en minoritet av föräldrar som använder sin smartphone i närheten av barnet. Den sociala interaktionen mellan förälder och barn är viktig för barnets utveckling då det är genom denna barnet utvecklar viktiga förmågor. I situationer som är relaterade till anknytningen är det viktigt att föräldern är tillgänglig och närvarande för barnets signaler och behov. Slutsatsen av vår studie är att den sociala interaktionen mellan förälder och barn kan påverkas om föräldern använder en smartphone i barnets närhet. Men det handlar om hur ofta, hur länge, i vilka situationer och om föräldern är tillgänglig och närvarande för barnets signaler och behov för om det ska komma att påverka barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)