Egenvård och typ 2 diabetes - Sjuksköterskans kunskaper och patienternas upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: En sjukdom som drabbar många i Sverige är typ 2 diabetes, som nu klassas som en folksjukdom. Människor som drabbats av typ 2 diabetes går oftast runt med sjukdomen under lång tid innan den blir upptäckt. Många gånger har det redan uppstått flera komplikationer när sjukdomen upptäckts. Hos en individ med typ 2 diabetes är det viktigt att det finns ett stadigt stöd från vårdpersonal. Som sjuksköterska finns en rad olika hjälpmedel som bör erbjudas till den som drabbats av typ 2 diabetes. En viktig faktor för förbättringsprocessen är anpassad egenvård, där den största vikten läggs på kost och motion. Från vårdpersonalen sida är det viktigt att visa trygghet och tillgänglighet. Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskans kunskaper om och patienternas upplevelser av egenvård och typ 2 diabetes. En litteraturöversikt gjordes, där tretton artiklar användes, varav tolv kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklar hittades via databasen Cinahl och Pubmed. Resultaten sammanfattas i tre teman: “Patienternas upplevelse av egenvård vid typ 2 diabetes, sjuksköterskans kunskaper vid egenvård och typ 2 diabetes och mötet mellan sjuksköterskan och patienten vid typ 2 diabetes”. Dessa teman tydliggör att det är viktigt att sjuksköterskan tar initiativ till att ge information till patienter med typ 2 diabetes genom undervisning och stöd. Det är väsentligt att patienterna har en god sjukdomsuppfattning för att få en god och effektiv egenvård. Sjuksköterskan bör stötta patienten till att känna motivation och få en bättre inställning till livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)