Från handling till konsekvens : Hur barns handlingar för hållbar utveckling kan beskrivas utifrån kunskaper och värderingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Studiens  avsikt  var  att  få  fördjupad  kunskap  om  hur  barns  normer  och  handlande  med relevans för hållbar utveckling kan beskrivas i termer av kunskaper och värderingar, samt hur dessa kan förändras genom undervisning som bygger på berättelser. Studien var av kvalitativ karaktär och den utfördes på en förskola där fem barn i åldern 3-5 år deltog. De gruppsamtal som ägde rum var dels under två skogspromenader (ett förtest och ett eftertest) och dels efter högläsning av berättelser. Berättelserna handlade om nedskräpning och återvinning. Efter att vi  genomfört  alla  moment  med  barnen  analyserades  barnens  förändrade  kunskaper  och värderingar  samt  vad  i  undervisningen  som  möjliggjorde  förändring.  Resultatet  visade  att berättelserna  med  de  efterföljande  gruppsamtalen  möjliggjorde  att  barnen  utvecklade  sina kunskaper  om  nedskräpning  och  återvinning.  Barnens  uttryckta  värderingar  var  även  mer utvecklade i eftertestet än i förtestet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)