Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

Sammanfattning: Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. Detta arbete har undersökt om batterielektriska lastbilar kan vara en god lösning för emissionsfria transporter redan idag inom vissa delar av åkerinäringen. Arbete utgår från en fallstudie gjorde vid ett åkeriföretag i Malmö stad där positions- och hastighetsdata för tre lastbilar samlats in under sex dagar. Med hjälp av en modell av en batterielektrisk lastbil tidigare framtagen vid Lunds tekniska högskola beräknades energiförbrukningen. Utifrån information om prestanda på batterielektriska lastbilar påväg ut på marknaden kunde slutsatsen dras att den trafik som främst var urban men även innehöll en del körning utanför Malmö stad uppvisade en stor potential för elektrifiering både när det gäller en lätt lastbil och en 18 ton tung lastbil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)