Tillsammans för en levande landsbygd : - En fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsutveckling genom samverkan

Detta är en Master-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning: Flera av Sveriges landsbygder står idag inför stora utmaningar med en minskande befolkning, genom att allt fler väljer att bosätta sig i städer och att befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Samtidigt fokuserar samhällsplaneringen idag till stora delar på urbana miljöer och hur vi lyckas planera hållbara städer. Detta kan till stor del bero på den större andelen av världens befolkning som bor i städer jämfört med andelen bosatta på landsbygden. Denna uppsats syftar till att undersöka en svensk kommuns arbete med landsbygdsutveckling och hur de arbetat med samverkan mellan bygderna och kommunen i planeringen för att uppnå en hållbar utveckling och en levande landsbygd. Uppsatsen baseras på en fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)