Lyrik på gymnasiet - varför använder gymnasielärare lyrik i undervisningen? Och vad tycker eleverna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Martin Lofgren; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur lärare och elever på gymnasiet resonerar kring lyrikanvändning på gymnasiet. Två lärare och fyra elever har intervjuats, och resultatet av författarens tolkningar av intervjusvaren är att en framgångsrik lyrikundervisning bygger på lärarens engagemang och på varierande undervisningsmetoder. Lärarnas olika tolkningar av styrdokumenten medför också att de väljer att fokusera på olika saker i sin undervisning. Det förefaller emellertid inte vara så att eleverna anser att de kan ha någon speciell nytta av lyrikundervisningen i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)