Studenters upplevelse av vad som påverkar studenters sömnvanor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Bakgrund: Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som sträcker sig genom alla åldersgrupper. Psykisk ohälsa är som störst bland unga mellan 16-24 år där problem med sömnen är en del av det psykiska välbefinnandet.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka studenters upplevelse av vad som påverkar sömnvanor vid högre studier.

Metod: Det genomfördes intervjuer med sex stycken studerande i åldrarna 20-30 år på en högskola i sydvästra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och sedan analyserades dem. Analysmetod som valdes var temaanalys där tre stycken teman framkom. Hänsyn togs till de etiska aspekterna och även informerat samtycke av deltagarna. Data behandlades konfidentiellt. Studien genomfördes i samarbete med Studenthälsan.

Resultat: Utifrån analysen framkom dessa tre teman; Nya rutiner påverkar sömnen, Stress och prestation påverkar sömnmönstret och Hälsosam vardag. Det som påverkade sömnvanorna bland studenterna var rutiner, sömnrytmen, skolarbetet samt stress och oro över att inte ha presterat tillräckligt. Det visade sig att fysisk aktivitet, kost och regelbundna rutiner hade en främjande inverkan på sömnvanorna.

Implikation: Psykisk hälsa och sömnvanor är något som behöver uppmärksammas ännu mer i framtiden och vidare forskning skulle kunna handla om hälsofrämjande åtgärder. Förslag är att framtida forskning fokuserar på faktorer som främjar istället för att enbart kartlägga problemet. I och med studiens resultat behöver Studenthälsan arbeta mer med frågor om sömnvanor och på vilket sätt de bäst skulle kunna bemöta studenter med frågor om sömn. Ett exempel är att införa obligatoriska föreläsningar och seminarier på högskolor för att kunna nå ut med hälsofrämjande information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)