Att vara någon- om samarbete mellan lärare och föräldrar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Camilla Johansson; [2010]

Nyckelord: föräldrar; lärare; relationer; von Wright;

Sammanfattning: Syftet med min studie är att undersöka hur samarbete mellan lärare/skola och föräldrar till elever med svenska som andraspråk kan byggas upp och bibehållas. Jag har utarbetat följande frågeställningar: • Hur uppfattar och värderar lärare och föräldrar samarbetet? • Vilka hinder mot samarbete kan urskiljas? • Vilka samarbetsformer är mest framgångsrika? Genom kvalitativa intervjuer med en grupp föräldrar till barn som har svenska som andraspråk och deras lärare försöker jag att synliggöra vad som är ett konstruktivt samarbete och hur man kan få till ett sådant. Valet av kvalitativ intervju som metod var för att jag därigenom kan förstå lärares och föräldrars olika tankar och åsikter om mitt valda ämne och utveckla djupare kunskaper som jag kan använda i mitt framtida yrkesliv. I tidigare forskning kan vi utläsa att en bra relation mellan lärare och föräldrar underlättar samarbetet och att lärare måste skapa en relation till föräldrarna med ömsesidig respekt, där läraren verkligen lyssnar och bekräftar föräldrarna. Det framgår i undersökningen att lärare och föräldrar värdesätter relationen dem emellan och att relationen byggs upp och bibehålls genom kontinuerlig personlig kontakt, inte bara genom de vanliga samarbetsformerna som utvecklingssamtal två gånger per läsår, föräldramöten och skriftlig information. Läraren ska finnas till hands och visa att föräldern är viktig. Som teoretisk utgångspunkt använde jag mig av Moira von Wright (2000) som genom att ta del av George H Meads teorier om mänsklig interaktion kommit fram till begreppsparet, relationellt - och punktuellt perspektiv. Jag valde att använda begreppsparet för att analysera mitt empiriska resultat. Genom min analys utifrån begreppsparet, är min slutsats att det relationella perspektivet innefattar de fenomen som leder till ett konstruktivt samarbete mellan lärare och föräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)