Morningstars rating : En studie om historisk avkastning kan användas som prognosinstrument för framtida avkastning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Martin Almblad; Jan Hellquist; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken avkastning som följer ett fastställt betyg från Morningstars ratingsystem, och om det finns en relation mellan ett fastställt betyg och efterföljande avkastning. Kärnhypotesen i undersökningen har alltså varit om ett högt betyg på en fond också resulterar i en högre avkastning i förhållande till en fond med ett lägre betyg. Då Morningstar hävdar att deras ratingsystem kan vara till god hjälp för att hitta duktiga fondförvaltare letade vi även efter samband som skulle kunna verifiera detta uttalande. I undersökningen ingick 123 fonder från tre olika riskkategorier, från låg till hög risk. Undersökningsintervallet var 46 månader med start från januari 2002. För att granska vilken av betygskategorierna som genererat högst avkastning undersöktes hur ett kapital växer om en återinvestering sker varje månad inom en viss betygskategori. Även investering med 12-månaders tidshorisont undersöktes. Vidare räknades standardavvikelse och informationskvot ut. För att testa informationskvoten gjordes även ett t-test. Det vi fann efter dessa tester var att en investerare inte bör hysa tilltro för Morningstars ratingsystem. I lågriskkategorin var de fonder med högst betyg även de som genererat högst avkastning. Skillnaden i avkastning var dock marginell och kan förklaras av de olika fondernas avgifter. I mellanriskkategorin hade fonderna med högst betyg presterat sämre än fonderna med lägst betyg. Dock skulle ratingsystemet här kunnat hjälpa till att hitta en fondförvaltare som levererar jämn avkastning, d.v.s. låg risk, men detta på bekostnad av hög avkastning. I högriskkategorin har ratingsystemet i viss mån lyckats pricka in vinnarna, dock har fonder med lägsta betyget under vissa delar av undersökningsperioden genererat högre avkastning än de fonder med högsta betyg vilket påverkat ratingsystemets tillförlitlighet negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)