Vad väger tyngst? Hur vi kan förstå beslutsfattandet bakom svensk vapenexport i relation till en feministisk utrikespolitik

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sedan 2015 har Sverige en uttalat feministisk utrikespolitik, med målet att ett genusperspektiv ska genomsyra all politisk verksamhet. Parallellt med denna nya politiska inriktning fortsätter Sverige att exportera krigsmateriel till icke-demokratiska och konfliktdrabbade stater, något som har gett upphov till kritik. Genom att granska den statliga myndighet som ansvarar för beslut om krigsmaterielexport, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), ämnar denna uppsats att förklara hur vi kan förstå beslutsfattandet i relation till den feministiska utrikespolitiken. Granskningen görs i form av en fallstudie, där idéanalys utifrån dimensioner används som metod. Paradoxen mellan krigsmaterielexport och feministisk utrikespolitik kommer att angripas utifrån feministisk IR-teori samt förvaltnings- och organisationsteori. Med hjälp av dessa teorier kommer en ny teoretisk modell att konstrueras, vilket medför att denna uppsats har en teoriutvecklande ambition. I uppsatsen prövas hypotesen att beslutsfattandet inom ISP styrs av maskulina normer, vilket innebär att försvars- och säkerhetspolitiska aspekter prioriteras över utrikespolitiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)