Patienters upplevelse av självbestämmande - vid avancerad cancersjukdom i den tidiga fasen av palliativ vård

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter med avancerad cancersjukdom har allt längre överlevnad till följd av utvecklade onkologiska behandlingsalternativ. Detta medför allt längre period som patienten lever med en livshotande diagnos och de biverkningar och existentiella behov som följer på behandling som inte syftar till att bota. Att som patient få vara delaktig i beslut angående sin vård och behandling ligger till grund för personcentrerad vård. Ett personcentrerat förhållningssätt kan bidra till att patientens behov av stöd och information kan tillgodoses på ett strukturerat och involverande sätt. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelse av självbestämmande vid avancerad cancersjukdom under den tidiga fasen av palliativ vård. Metod: En litteraturstudie baserad på Bettany-Saltikov och McSherry metod. Data samlades in från tre databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo, för åren 2017–2022. Analysen omfattade 14 artiklar. Resultat: Patienter upplever självbestämmande som ett sätt att uppnå kontroll över sin situation. Det framkommer att olika sätt att uppnå kontroll används av patienter. Vissa vill själva ta sina beslut, andra med hjälp av närstående eller vårdpersonal medan vissa upplever att de inte har några val eller tas ifrån möjligheten att själva välja. Oavsett önskan om hur kontroll ska uppnås framkommer det att patienter är i behov av stöd under sin beslutsprocess och att de efterfrågar mer information från vården för att kunna ta välgrundade beslut. Slutsats: För att ge stöd till patienter i deras självbestämmande behöver vårdpersonal arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta för att ta tillgodose det varierande behov av stöd patienter uttrycker för att kunna ta beslut om sin vård och behandling. Vården behöver tillräcklig kompetens i form av specialistsjuksköterskor i onkologisk vård såväl som läkare insatta i personcentrerat förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)