Styrning med både budget och balanserat styrkort - en studie om hur arbetet kan förbättras

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att beskriva hur man i ett företag arbetar med både budget och balanserat styrkort samt att analysera detta arbetssätt och ge förslag till förbättring och samordning av de båda styrverktygen. En kvalitativ ansats, i form av en fallstudie, ligger till grund för studien och data har insamlats såväl genom intervjuer som genom litteraturstudier. Teorier med anknytning till uppsatsens huvudområden budget och balanserat styrkort har använts. Därutöver har även teorier som berör samordningen mellan de två styrverktygen tillämpats. Den empiriska studien utgörs av det material som framkommit vid intervjuer med respondenter från fallföretaget. Samtliga av dessa respondenter har haft god insikt i arbetet med styrkort och budget. Uppsatsen har resulterat i förslag till förbättring av arbetet med de båda styrinstrumenten budget och balanserat styrkort. När det gäller budgeten så bör medarbetarna bli mer delaktiga i såväl framtagandeprocessen som uppföljningsarbetet. Man bör även övergå till att använda sig av en reviderad budget för att åstadkomma en mer verklighetsförankrad styrning. När det gäller arbetet med det balanserade styrkortet måste ansträngningar genomföras för att göra strategin känd i organisationen. Utöver detta bör ett antal förändringar vad gäller de olika perspektiven och måtten genomföras. I övrigt ges förslag på hur processerna kan samordnas ytterligare avseende framtagande och uppföljning. Styrningen kan i framtiden förbättras genom ett system med rullande prognoser och balanserat styrkort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)