En kartläggning av effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta vid venpunktion på barn 6-12 år : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska kan du möta barn inom olika verksamheter utanför den typiska barnsjukvården. Venpunktion är en smärtsam procedur och ett vanligt förekommande moment i sjukvården. Smärtan kan lindras och förebyggas med farmakologiska och icke-farmakologiska metoder, exempelvis aktiva och passiva distraktionsmetoder. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta hos barn (6-12 år) vid venpunktion. Metod: En kvantitativ litteraturstudie med sammanställning av 11 interventionsstudier identifierade i PubMed och Cinahl. Resultat: Nio studier visade på statistiskt signifikant smärtlindrande effekt för åtta av elva distraktionsmetoder. Tre av sex studier som undersökte dess effekt på ångest visade på statistiskt signifikant effekt. Två studier presenterade i respektive studie en distraktionsmetod med bättre effekt, en av dessa presenterade att aktiv distraktion gav bättre effekt än passiv distraktion. Konklusion: Distraktionsmetoder kan antas ha både smärtlindrande och ångestdämpande effekt vid venpunktion på barn 6-12 år. Distraktionsmetoder bör vara aktuella att integrera i rutinen för venpunktion på barn inom svensk sjukvård. Det finns dock behov av vidare forskning inom området för att stärka dess evidens. Aspekter som distraktion som tillägg till topikal anestesi, effekt på ångest samt distraktion anpassat till barnets behov och förmågor bör studeras ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)