Anhörigas upplevelser av kommunikation med vårdpersonal vid palliativ sjukhusvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Kajsa Berglind; Erik Malmström; [2019-08-01]

Nyckelord: Anhörig; palliativ vård; kommunikation; sjukhus;

Sammanfattning: Bakgrund: Anhöriga till patienter som vårdas palliativt är en utsatt grupp som riskerar att drabbas av psykisk smärta, depression och skuldkänslor till följd av en närståendes bortgång. Målet med den palliativa vården är att lindra lidande och främja livskvalitén för anhöriga och patienten och faller under sjuksköterskans ansvarsområde utifrån lagar och kompetensbeskrivningar. Palliativ sjukhusvård kan vara emotionellt påfrestande för anhöriga och de kan hamna i skuggan av den döende. En av de viktigaste av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vårdfilosofin anses vara god och tillräcklig kommunikation. Huruvida detta tillämpas och möjliggör anhöriga att fullständigt närvara och vara införstådda i den palliativa sjukhusvården är betydelsefullt att belysa. Syfte: Att studera anhörigas upplevelser av kommunikation med vårdpersonal vid palliativ sjukhusvård. Metod: En litteraturöversikt på 11 kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Sammanställningen av artiklarna visade att anhöriga upplevde en bristfällig kommunikation med vårdpersonal. När anhöriga upplevde att kommunikationen med vårdpersonal varit bristfällig berövades de till möjligheten att ta till vara på den sista tiden och att ta farväl av sin närstående. Brister inom organisationen var en bidragande faktor till otillräcklig kommunikation. Anhöriga önskade tydlig, förståelig och förberedande kommunikation för att skapa en god vård och känna sig inkluderade i den döendes vård. Slutsats: Anpassad och tydlig kommunikation mellan anhörig och vårdpersonal kan underlätta anhörigas upplevelse av den palliativa sjukhusvården samt ge anhöriga möjligheten att ta till vara på den sista tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)