Lönesättande samtal i praktiken : En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Titel Lönesättande samtal i praktiken - En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal. Nivå                        Datum Magister                  Augusti 2018 Författare               Handledare Victor Skoglund        Jonas Axelsson Syfte Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. Metod Studien är baserad på kvalitativ metod och det empiriska materialet har tagits fram med hjälp av semistrukturerad intervjuform. Sammanlagt har 7 intervjuer genomförts och urvalet består av lönesättande chefer som arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Resultat och slutsatser Undersökningen kommer fram till olika slutsatser angående lönesättande chefs arbete kring lönesättande samtal. Resultatet visar att det generella chefskapet innehåller vad bland annat Mintzberg (1973), Tengblad (2012), Kanter (1977) och Sayles (1964) kallar för managementarbete, eftersom chefskapet upplevs innehålla många och olika arbetsuppgifter, hektisk arbetsmiljö, förväntningar från berörda intressenter, långa arbetstider, anpassningsförmåga och beslut som ska främja verksamhetens intressen. Vidare visar studien att ekonomiska resurser, höga ingångslöner, omplacering till ny tjänst och allmänt formulerade lönekriterier försvårar lönesättande chefs arbete med lönesättande samtal. Studien skiljer sig något från Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet då cheferna inte upplever något ”starkare” kollektiv bland medarbetarna. Däremot kan lönesättningen spegla efter hur kollektivavtalen är reglerade med fackförbundet ST, Seko och Saco. Slutligen visar studien att det råder maktfördelning till fördel cheferna enligt Korpis (1978) teori om makt och konflikt eftersom chefen, arbetsgivaren, är den beslutsfattande parten att påverka medarbetarens nya lön. Nyckelord Lönesättande samtal, Individuell lönesättning, Teknisk/ekonomiska system, Mänskligt system, Kollektivets system, Management, Arbetarkollektiv, Makt och konflikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)