Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. Detta samtidigt som det även råder en annan form av informationsasymmetri, att en stor del av fastighetstransaktioner idag sker genom bolagsförvärv, vilket leder till att dessa inte blir publika för allmänheten. Tidigare forskning menar att det finns olika metoder att tillgå vid värdering till verkligt värde samtidigt som professionsteori förklarar hur en yrkesroll som benämns profession arbetar i sin yrkesroll. Syftet med studien är således att med grund i problematiken kring fastighetsvärderingar till verkligt värde, förklara den process som fastighetsvärderare använder sig av för att känna sig trygg i sin värdering. För att besvara syftet med studien tillämpades en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med auktoriserade fastighetsvärderare i Sverige. Datan bearbetades och analyserades genom transkribering, och kodning genom indelning i kategorier och teman efter ett induktivt tillvägagångssätt. I diskussionen ställdes den teoretiska bakgrunden mot den insamlade empiriska datan. I slutsatsen skrivs att det är flera olika faktorer som skapar trygghet i värderingsprocessen. De värderingsmetoder som finns tillgängliga för en fastighetsvärderare att tillämpa för att värdera kommersiella fastigheter är inte alltid tillräckliga för att eliminera de osäkerheter som möjligtvis kan råda under en värderingsprocess. För att en fastighetsvärderare ska bli trygg i sin värderingsprocess krävs bland annat även erfarenhet, kollegialitet och autonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)