Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Härtill framförs det hur begreppet hållbar utveckling har vuxit fram samt en sammanställning av nationella och internationella diskussioner om hur världen kan arbeta mot en hållbar framtid. Vidare presenteras det hur hållbar utveckling framträder i den svenska läroplanen. Det resultat som framkom inkluderar undersökningar från Sverige, Turkiet och USA, där elever under intervju eller med hjälp av illustrationer fick visualisera sin uppfattning på vad som väntar människan och planeten. I undersökningarna indikerade elever en generell oro gällande miljön och framtiden. Majoriteten av eleverna kunde ge uttryck för en koppling mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Härtill visade eleverna i en annan studie en generell rädsla för miljöproblem vilket återges som ”ekofobiska” idéer. I litteraturstudien förs slutligen en diskussion om införandet av ett nytt ämne i läroplanen, vikten av ett paradigmskifte samt hur undervisning kring hållbar utveckling kan exemplifieras i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)