Jourreformen i Finland : En analys av språkdebatten

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: I Finland antogs en jourreform i december 2016, vilken ingick i en större socialhälso-och sjukvårdsreform. Den föregicks av en intensiv språkdebatt eftersom den finlandssvenska minoriteten - tillsammans med flera remissinstanser - ansåg att de grundlagsenliga språkrättigheterna för svensktalande kunde komma att riskeras. Det enda sjukhus med svenska som majoritetsspråk, Vasa Centralsjukhus,blev utan full jour dygnet runt, enligt oppositionen på grund av en alltför förhastad och undermålig lagberedning, där politisk opinion kört över grundlagen med dess krav på jämställdhet mellan de två nationalspråken. Eftersom det svenska språkets ställning under en längre tid försvagats av en rad politiska beslut inom bland annat vård, skola och rättsväsende, befarar man från finlandssvenskt håll att det finns en underliggande politisk agenda att stegvis göra Finland enspråkigt finskt.I denna studie undersöker jag regeringspropositionen och den språkdebatt som följde i dagspressen. Genom en beskrivande idéanalys vill jag undersöka skillnader mellan debattörernas synsätt, på vilken nivå de grundlagsenliga språkrättigheterna anses vara uppfyllda eller inte. Med hjälp av teoretiker, som exempelvis Will Kymlicka och Alan Patten, vill jag analysera debatten ur ett människorättsperspektiv med fokus på språk. Förutom någon enstaka kort artikel i svensk press har denna debatt i grannlandet inte väckt något större intresse. Finska språket har en särställning i Sverige, medan svenska språket är ett av två nationalspråk i Finland. Innebörden i detta är inte självklar, och därför hoppas jag att min uppsats ska väcka intresse för hur språkfrågan är i fokus då viktiga samhällsfunktioner, i detta fallvården, debatteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)