Trelleborgsmodellen - Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för digitalisering i offentlig förvaltning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att utforska och skildra bakgrunden och de beslut som lett fram tilloch möjliggjort utvecklingen av Trelleborgsmodellen.Teori: Teorier som används utgår från politisk styrning där det teoretiska ramverket utgörsav Multi level governance (MLG), på svenska flernivåstyrning, som kompletterasmed politiska styrmedel.Metod: Metoden som används är explorativ och tar avstamp i induktiv kvalitativinnehållsanalys. Metoden har bestått i att studera, beskriva och tolka innehåll itextdokument och berättelser (intervjuer) kopplade till Trelleborgsmodellen.Resultat: Den digitaliseringsprocess som genomförts i Trelleborg har möjliggjorts genom enrad olika faktorer som verkat inom den lokala kontexten och till viss del påverkats avfaktorer utanför den. Samverkan och tillit mellan förvaltningen och den lokalapolitiska styrningen har format och utvecklat modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)