Förstudie inför upprättande av verksamhetsområde för dagvatten i Luleå kommun

Detta är en M1-uppsats från Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: De verksamhetsområden som togs fram på 1980-talet inom Luleå kommun var benämnda verk-samhetsområde för vatten och avlopp. I begreppet avlopp omfattades såväl dag- som spillvatten. I samband med revideringen av verksamhetsområden under år 2008 valde dåvarande arbetsgrupp att ta fram verksamhetsområden för vatten respektive verksamhetsområde för spillvatten. Således saknas det för närvarande verksamhetsområden för dagvatten i Luleå kommun i och med denna revidering.
Det övergripande målet med denna rapport var att ta fram ett förslag på arbetsmetodik som kan användas vid upprättande av verksamhetsområde för dagvatten i Luleå kommun. En riskanalys skulle genomföras på föreslagen arbetsmetodik. Rapporten skulle beskriva vilka krav som ställs på VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vat-tentjänstlagen, hur andra kommuner tagit fram verksamhetsområde för dagvatten, vilka underlag som behöver tas fram för att bestämma de geografiska områdena samt vilken nivå arbetsinsatsen ska ligga på vid framtagande av verksamhetsområde för dagvatten.
Kommunen har ett ansvar att ordna verksamhetsområde enligt 6 § vattentjänstelagen (SFS 2006:412). I och med att dagvatten gata respektive dagvatten fastighet är två olika avgiftskollek-tiv inom VA-kollektivet enligt 30 § i vattentjänstlagen (SFS 2006:412), får det anses föreligga en skyldighet att upprätta separata VO för dagvatten gata respektive dagvatten fastighet för att kunna fördela avgifterna rättvist i de områden där det finns ett behov av dagvattentjänster i ett större sammanhang.
Det skiljer en del i arbetssättet mellan de intervjuade kommunerna och de har även kommit olika långt i arbetet med att ta fram verksamhetsområde för dagvatten. Norrköping kommun och MittSverige Vatten har haft en tät dialog med en VA-jurist under arbetets gång, vilket de re-kommenderar. En gemensam faktor för samtliga tillfrågade kommuner är att ingen av dem har genomfört modellering vid framtagning av verksamhetsområden för dagvatten.
En arbetsmetodik för framtagning av verksamhetsområde för dagvatten gata/fastighet har tagits fram, i vilken nivån på lämplig arbetsinsats framgår. En viktig del i arbetsmetodiken är framta-gandet av principer utifrån vilka de geografiska områdena för dagvatten gata respektive dagvatten fastighet bestäms samt även framtagande av en rutin för revidering av verksamhetsområde. Ex-empel på underlag som behöver tas fram är principer utifrån vilka de geografiska områdena för dagvatten gata respektive dagvatten fastighet bestäms samt en förteckning över alla fastigheter som ingår i verksamhetsområdet med uppgifter om vilka vattentjänster som varje fastighet ska anslutas till.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)