Hotellens marknadsföring : En fråga om olika förhållningssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Tidigare forskning kring de två aktörerna hotell och onlineresebyråer har koncentrerats runt intäktsoptimering samt konsumentbeteende gällande omdömen relaterat till onlineresebyråer. Det råder däremot en avsaknad gällande tidigare forskning runt hotellens strategiska marknadsföringsbeslut i och med att de ansluter sig till olika onlineresebyråer.

Syftet med studien är att få en insikt i hur hotellen arbetar med sin marknadsföring gentemot onlineresebyråerna. Vidare besvaras frågeställningen om vad effekten blir när hotellen lämnar över delar av sin marknadsföring till onlineresebyråerna. I studien tillämpades ett kvalitativt förhållningssätt där fem telefonintervjuer genomfördes. Resultaten indikerar på att hotellen i studien inkluderar onlineresebyråerna i delar av sina marknadsföringsstrategier och att det i viss bemärkelse kan vara positivt men å andra sidan kan medföra vissa risker för de olika hotellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)