Sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för hot och våld inom akutsjukvård. : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem både globalt och i Sverige. Dessa händelser inträffar särskilt inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper som mest löper risk att utsättas för hot och våld på grund av deras närhet till patienter och närstående. Inom akutsjukvården finns olika riskfaktorer som kan bidra till hot och våld. Konsekvenserna leder till ökade sjukskrivningar och försämrat välbefinnande samt ökat antal uppsägningar. Det kan påverka verksamhetens kostnader och därmed ökade kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för hot och våld inom akutsjukvård från patienter och närstående. Metod: Litteraturöversikten baserades på sammanställning och tolkning av tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och mixad metod där två databaser genomsöktes. Artiklarnas analys gjordes enligt Friberg. Resultat: Litteraturöversiktens resultat sammanställdes i sex centrala teman: Hot och vålds psykiska inverkan, Hot och vålds fysiska inverkan, Hot och vålds sociala inverkan, Hot och vålds inverkan på yrkesutövning, Normalisering av hot och våld och sjuksköterskans upplevelser av brist på stöd. Diskussion: Resultatdiskussionen tar upp hot och vålds negativa konsekvenser såsom psykiska, fysiska och sociala välbefinnande samt förmågan att ge god vård. Sjuksköterskor upplevde att hot och våld var en del av arbetet trots dess negativa inverkan. Det fanns en avsaknad för stöd från verksamhet och ledning vilket resulterade i att hot och våld normaliserades. Utgångspunkt tas framförallt i Joyce Travelbee omvårdnadsteori med fokus på mellanmänskliga relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)