En positiv spiral som främjar återhämtning på flera nivåer : En metasyntes av studier om hur personer med allvarlig psykisk ohälsa erfar fysisk aktivitet

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med allvarlig psykisk ohälsa är mindre fysiskt aktiva än resterande befolkning. De är som grupp i riskzonen för drabbas av fysiska hälsoproblem samt att dö i förtid av somatiska sjukdomar. Vårdpersonal har observerat samband mellan fysisk aktivitet och mindre besvär av symtom och lägre läkemedelsbehov. Utbudet av forskning som svarar på hur fysisk aktivitet kan upplevas främja återhämtning hos personer med allvarlig psykisk ohälsa är däremot begränsat.  Syfte: Syftet med studien är att med utgångspunkt i tidigare forskning beskriva hur personer med allvarlig psykisk ohälsa erfar att fysisk aktivitet främjar återhämtning. Metod: Metasyntes, en induktiv och kvalitativ analysmetod. Resultat: Utifrån analysen presenteras fyra teman Att få en starkare tro på sig själv och framtiden, Att uppleva mening och gemenskap, Att få struktur i livet och Att kontrollera och minska psykiska symtom som i sin tur tillsammans ledde fram till nyckelmetaforen en positiv spiral. Slutsats: Sjuksköterskan, eller vårdaren, kan genom att stödja patienten till fysisk aktivitet främja såväl allians som en start som ger fart åt patientens återhämtningsprocess. Nyckelord: allvarlig psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, gemenskap, mening, patienters upplevelse, positiv spiral, återhämtning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)