Lärares inställning till matematik och dess inverkan på elever och matematikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Denna studie ger en bild av hur lärares inställning till ämnet matematik kan te sig, hur elever kan påverkas av lärares inställning till matematik samt hur man skapar en lärmiljö vilken främjar en positiv inställning till matematik. Syftet med studien var att se över vad forskningsresultat påvisat kring lärares inställning till matematik, hur stor betydelse deras inställning haft på deras undervisning och elevers matematikinlärning samt hur elevers inställning till matematik kan påverkas. För att vi skulle kunna besvara vår forskningsfråga Hur ser kopplingen mellan lärares inställning till matematik och elevers matematikinlärning ut tog vi systematiskt fram, analyserade och sammanställde vetenskapliga studier. Dessa rörde lärare, undervisning i matematik i grundskolan, matematikdidaktik, matematikängslan och faktorer vilka främjar en positiv matematikinlärning. Resultatet visade hur viktigt det är att läraren har en tilltro till sina elevers förmåga och att en varierad undervisning skapar förutsättningar för god inlärning. Det framkom även hur viktig den första undervisningstiden är för att utveckla ett intresse och en positiv inställning till matematik samt vilka konsekvenser som kan uppstå om negativ inställning får fäste, till exempel genom lärares matematikängslan. Insatser för hur matematikängslan kan motarbetas lyftes fram. Under arbetets gång tog vi bland annat del av studier som påvisat att kvinnliga lärare tenderar överföra sin inställning till matematik på elever, i synnerhet flickor. Detta såg vi som en intressant didaktisk implikation till examensarbete II.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)