Attrahera och behålla volontärarbetare med hjälp av employer branding : En kvalitativ studie utförd på en volontärorganisation i Mellansverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur employer branding kan användas för att attrahera och behålla volontärer med specialiserad kompetens inom en organisationform som är beroende av kompetens. Ytterligare ett syfte var att undersöka upplevelsen av ett aktivt arbete med employer branding för att attrahera och nehålla volontärer. Det genomfördes sammanlagt sex intervjuer med volontärarbetare på en volontärorganisation. Resultatet visade på fyra upplevda huvudteman som kunde sammankopplas med respondenternas val av volontärorganisation. Dessa teman kunde också kopplas samman med organisationens attraktivitet. Det framkom i resultatet att respondenternas kompetens inom organisationens inriktning skapade ett upplevt intesse för verksamheten och var en viktig faktor i valet av volontärorganisation. Det framkom också att en personlig koppling samt personliga fördelar inom organisationen var av stor betydelse för respondenterna. Det framgick av intervjuerna att uppfattningen av organisationen som strukturerad ansågs vara en positiv aspekt i fråga om att stanna kvar inom organisationen. Slutligen framkom det att den allmänna kännedomen om organisationen skapade motivation hos volontärerna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)