Sjuksköterskors möte med alkoholmissbruk : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Idag uppskattas att drygt 780 000 människor lever med ett alkoholmissbruk eller beroende. Kostnaden för det svenska samhället är upp till 150 miljarder kronor under ett års tid. Det finns olika faktorer som gör att ett alkoholmissbruk kan utvecklas hos en människa och dessa har oftast ett samband. Överallt i olika vårdinstanser kommer sjuksköterskan att möta patienter som har alkoholrelaterade problem. Det finns en problematik kring mötet med dessa patienter. De svårigheter som kan uppstå är att sjuksköterskor stigmatiserar och har en negativ inställning till patienter med alkoholmissbruk på grund av både fördomar och okunskap. Ett behov av fördjupad kunskap är nödvändigt för att sjuksköterskor ska kunna bemöta denna patientgrupp på ett bättre sätt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med alkoholmissbruk. Metod: En litteraturstudie där innehållsanalysen utgick från en sammanställning av Graneheim och Lundman. Resultatet baseras på tio stycken vetenskapliga original artiklar. Resultat: I resultatet framkom det tre huvudkategorier innehållande underkategorier: Betydelsen av att vara väl förberedd, Att hantera sina egna känslor och Att anpassa omvårdnaden. Betydelsen av att vara väl förberedd innehåller två stycken underkategorier som är Kunskap och Erfarenhet. Att hantera sina egna känslor innehåller tre stycken underkategorier som är Stress, oro och frustration, Rädsla och otrygghet samt Stigmatiserande syn. Den sista kategorin Att anpassa omvårdnaden innehåller två stycken underkategorier som är Samtalets betydelse och Att hitta strategier. Slutsats: Kunskap och erfarenhet visade sig vara viktigast för att kunna bemöta patienter med alkoholmissbruk.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)