Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Vilken betydelse har ljusdesign för upplevelse av stadslandskap? Utgångspunkten i examensarbetet har varit hypotesen att ljusdesign är en viktig faktor för upplevelse av stadrum. Examensarbetet syftar till att undersöka på vilket sätt ljusdesign formar och påverkar upplevelser av de rum landskapsarkitekter skapar. Genom studier av olika urbana platser i Södra Sverige och Danmark har hypotesen undersökts och validerats. En ljusfestival har besökts och utgjort en av flera inspirationskällor i arbetet. Erfarenheter från litteraturstudier och platsstudier har tillämpats praktiskt i ett projekt avseende helhetsgestaltning av en gatumiljö i Lund, Kattesund. För gatan Kattesund i centrala Lund föreslås en ny ljusdesign och gestaltning för att förbättra stadsrummens rekreativa, estetiska och funktionella värden. Kattesund är i idag ett gatustråk med gång- och cykeltrafik som under de senaste åren utvecklats till att bli ett livfullt stråk i stadens absoluta centrum, med både handel, gym, restaurangverksamheter samt historiska lämningar. I nuläget fungerar gatan dåligt som rekreativt och karaktärsstarkt stadsrum och problem som brokighet i material, bländande och obalanserad belysning samt brist på möblering existerar. Inom förslaget har både ljusdesign och gestaltning tagits fram i samarbete med avdelningen för ljusdesign på WSP i Malmö. Förslaget presenteras i tre delar: Ljusdesignförslag 1, Gestaltningsförslag och Ljusdesignförslag 2. Under arbetets gång har den förväntade insikten om att man som landskapsarkitekt behöver beakta hela dygnets timmar blivit bekräftad och fördjupad. Men också en insikt om det omvända blev tydlig, dvs. att man vid arbete med ljusdesign även bör beakta hur armaturer och objekt påverkar rummet i dagsljus. Vår vision har varit att genom hela arbetet beakta dag och natt parallellt i både val av ljus, möblering och material för att öppna för en diskussion kring den vanliga arbetsgången dvs. att ljusdesign appliceras i efterhand. Vi vill i detta arbete presentera ett helgjutet förslag som fungerar som en helhet. Där ljusdesignen förstärker och lyfter landskapsdesignens drag men där också gestaltningen ger grund för ljusdesignens potential.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)