Dimensionering av färdigvarulager

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. Den centrala delen i arbetet har varit att studera hur dagens färdigvarulager för transmission skall kunna möta framtidens produktionsrelaterade utmaningar. I samband med att högre produktionsvolymer var prognostiserade inom den ärmaste åren samt att ett helt nytt artikelprogram parallellt skulle införas i sortimentet så talade sammantaget för att dagens kapacitet skulle överskridas. För att säkra färdigvarulagrets kapacitet inför de framtida omställningarna skulle området granskas för att sedan presentera lösningsförslag på en rad punkter i syfte att ge lagret ökad kapacitet. Primärt inriktades fokus på att se över lagrets dimensionering, och genom byggnation av simuleringsmodeller kunna presentera förslag på nödvändiga dimensionersom skulle kunna hantera de ökade produktionsvolymerna. Scania efterfrågade även att simuleringsmodellerna skulle kunna appliceras på deras övriga system för färdigvarulager och då kunna presentera liknande dimensionsförslag inför framtida scenarion. Arbetet avgränsades till att se över tre tidshorisonter som hade avgörande betydelse för lagrets kapacitet. Horisonterna omfattade att överskåda dagens volymer samt två framtida steg av produktionsökning och reducering av systemets takttider vilket skulle generera större volymflöden av produkter. Genom lösningsmetoderna semistrukturerade intervjuer, byggnation av simuleringsmodeller, observationer och datakällor samlades fakta in för modellbyggnaden.  Modellens första steg var att motsvara dagens färdigvarulager, i syfte att validera resultaten från modellen emot bekräftad data. Sedan skulle framtida produktionsdata genereras utifrån dagens in- och utflöden för att motsvara framtidens produktionsökningar. Framtidens produktionsdata genererades genom att reducera dagens ut- och in leveransdata med differenserna mellan de nya och gamla takttiderna. Dataverktyget Excel tillämpades för hantering av de stora datamängderna, medan simuleringsprogrammet Extendsim9 användes för modellbyggnaden. Programmen kopplades sedan samman och genererade framtidens volymflöden som lagret sedan skulle dimensioneras efter. Dessa resultat skulle även ligga till grund för vidare formulering av lösningsförslag kring hur aspekterna arbetsmetodik och lagerlayout kunnat omarbetas för att öka lagrets hanteringsförmåga. Dessa två aspekter granskades utöver dimensioneringsförslagen eftersom det ända lösningsförslaget som var tillämpningsbara utifrån aspekten dimensionering var utbyggnation i höjd eller bredd för att ge rum för fler ställage. Detta lösningsförslag var mycket kostsamt och inte ett förstahandsval för Scania, vilket efterfrågade andra lösningsmetoder på problemet. Efter att simuleringarna hade genomförts så granskades resultaten från modellens olika komponenter. Resultaten indikerade att nästa produktionsomställning skulle medföra ett produktflöde som överskrider dagens lagringskapacitet. Dessutom skulle truckarnas kapacitet i färdigvarulagret överbeläggas i samband med reducerad takttid, vilket skulle innebära regelbundna produktionstopp då transportbanorna överbeläggs med artiklar. Lösningsförslag presenterades i syfte att säkerställa färdigvarulagrets framtida kapacitet, där förslagen riktades emot de flaskhalsar som hade identifierats parallellt med omställningarna. Förslagen omfattade implementering av höglager, tillförd truck- och transport kapacitet, reducerad liggtid för lagrets artiklar och omarbetad slottid för att möjliggöra ett tillräckligt brett utflöde inför de nya volymerna. Sammantaget resulterar i en kapacitetsökning för dagens färdigvarulager, så att det kan möta framtidens kapacitetskrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)