De yngsta barnen i förskolans litterära värld : Pedagogers uppfattningar om högläsning och barns inflytande i val av litteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Studien handlar om pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i val av litteratur för barn 1–3 år. Det finns tidigare forskning som undersöker högläsning och barns inflytande i förskolan. Dock innefattar studierna till största del barn 1–6 år och det tycks saknas studier som inriktar sig på barn 1–3 år. Syfte Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning av fenomenet högläsning för barn 1–3 år och barnens inflytande i val av litteratur. Studien tar inspiration av variationsteorin eftersom variationer och urskiljningar i pedagogernas uppfattningar om fenomenet högläsning undersöks. För att besvara studiens syfte använder vi oss av två frågeställningar: - Vilket pedagogiskt syfte har pedagogerna med högläsning i förskolan? - Hur uppfattar pedagogerna barnens möjligheter till inflytande i val av litteratur? Metod Arbetet innefattar en kvalitativ studie som tar inspiration av ansatsen fenomenografi. I producering av data har enkäter med öppna frågor använts och respondenterna innefattar pedagoger som arbetar med de yngsta barnen 1–3 år i förskolan. Studien undersöktes på tre förskolor i en medelstor stad i sydvästra Sverige och sammanlagt deltog 13 pedagoger. Resultat Utifrån studien visar resultatet på att det finns flera syften med högläsning i förskolan. Dessa syften innefattar språkutveckling, fantasi och avkoppling. Utifrån pedagogernas svar framkom likheter och skillnader. Resultatet i studien visar dessutom att barnens inflytande i val av litteratur till viss del är begränsat när de ska låna böcker till avdelningen. Dock visar resultatet att barnen har ett större inflytande i val av litteratur i högläsningssituationer. Inom val av litteratur i den fysiska miljön och inom tillgängligheten av litteratur fann vi likheter och skillnader. Dessa innefattar litteraturens placering runt om i den fysiska miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)