Strävandet efter en enhetlig organisationskultur: En kvalitativ fallstudie av Epidemic Sound

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna fallstudie är att undersöka om den formella och informellaorganisationskulturen, med avseende på tidsmässig och rumslig flexibilitet, kan förenas utanatt hämma den interna arbetseffektiviteten mätt via de anställdas upplevda trivsel. I dennakvalitativa studie har det empiriska materialet samlats in genom flertalet intervjuer ochnoggranna observationer på två av företagets arbetsplatser. Det teoretiska ramverket harkontinuerligt kontextualiserats med hjälp av den abduktiva metoden som använts, där flexiblework arrangements (FWA) har utgjort kärnan i studien. Det empiriska resultatet visar relativtenhälliga svar, med tydliga tecken på avslappnade arbetspolicys som genomsyrar helaorganisationen. När man jämför de teorier som presenteras med de empiriska resultaten finnsdet tydliga samband men också motsägelser. Slutsatsen som härleds är att det studeradeföretaget, med grund i våra resultat, visar att det är möjligt att ha en unison organisationskultursom är flexibel samtidigt som den interna arbetseffektiviteten bibehålls, eller ävenledesförbättras. Som en sista kommentar bör det noteras att resultaten inte på något sätt kangeneraliseras eftersom de förlitar sig på ett enda företag, ytterligare studier kan därför syfta tillatt öka tillämpligheten genom att inkludera fler liknande företag och dyka djupare in i deverkliga effekterna av FWA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)