Patienters upplevelser av att leva med svårläkta trycksår

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Ett trycksår orsakar fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt lidande för patienten. Även behandlingar som patienten behöver vara med om innefattar ett lidande och en rädsla för den smärta de upplever vid dessa. En rädsla för att såret inte ska läka och att få infektioner eller behöva amputera. Sjuksköterskan har en viktig uppgift vad gäller förebyggande åtgärder vid risk för trycksår, att ge en god omvårdnad och behandling. Detta trots att patienten upplever smärta vid omläggningen av såret. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter som lever med svårläkta trycksår upplever sin situation och att kategorisera upplevelserna utifrån WHOQOL-instrumentets fyra dimensioner av livskvalitet. Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvalitativa artiklar som kategoriserats utifrån WHOQOL-BREF:s fyra kategorier som referensram. Resultat: Patienter som lever med svårläkta trycksår upplever att deras liv påverkas på grund av fysiska, psykiska, sociala och miljörelaterade faktorer som smärta, oro/ångest, minskad social kontakt och att vara beroende av vården. Slutsats: Patienternas livskvalitet påverkas både fysiskt av att ha ett sår vilket gav konsekvenser för det psykiska välmåendet och den sociala kontakten. Detta beskrevs inte bara påverka patienterna själva utan även deras anhöriga och närstående. Mötet med vården beskrevs som påfrestande och med brist på förtroende vilket medförde att patienterna inte kände sig delaktiga. Klinisk betydelse: Uppsatsen vill visa att patienter påverkas på flera olika plan så som fysiskt, psykiskt och socialt och därmed vikten av att omvårdnadsåtgärder i form av att preventiva åtgärder vidtas för att förhindra att trycksår uppstår. Kunskap om förebyggande åtgärder finns beskrivna i PM/vårdprogram och behöver implementeras i undervisning och efterföljas inom vårdverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)