Upplevelser av livsstilsförändring hos vuxna patienter med diabetes typ 2 : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom, vars etiologi bland annat kan härledas till ohälsosam livsstil, arv och ålder. Antal individer som insjuknar med diabetes typ 2 ökar. Sjukdomen kännetecknas av en förhöjd blodsockerhalt orsakat av antingen otillräcklig insulinproduktion eller att vävnaderna utvecklat insulinresistens. Behandlingen inriktas på att undvika att sjukdomen förvärras samt att motverka framtida komplikationer. En del i behandlingen är att förändra sin livsstil. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur vuxna patienter med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats användes i denna studie. Tio vetenskapliga originalartiklar analyserades med hjälp av Fribergs analysmodell. Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier Faktorer som försvårar livsstilsförändringar (Utmaningar vid livsstilsförändring, sjukdomsnekelse) och Faktorer som underlättar livsstilsförändringar (God kommunikation med vårdgivare, rädsla som motivation till livsstilsförändring, personligt ansvar, kunskap, självtillit och acceptans). Slutsats: Patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar som stora utmaningar i vardagslivet. Patienterna upplevde att genomgå livsstilsförändringar var mycket stressande och känslomässig svårt. Att genomföra livsstilsförändringar upplevs olika för dessa patienter, men vissa patienter som accepterar sin sjukdom kan bli framgångsrika i sin egenvård. Med hjälp av sjuksköterskans stöd förbättras patientens hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)