Nytt liv, nytt land och nytt språk : - en kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Nytt liv, nytt land och nytt språk. En kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen. Detta examensarbete för ämneslärarexamen undersöker primärt fem andraspråkselevers anledningar att läsa sva på Vuxenutbildningen. De sekundära frågeställningarna undersöker vad som motiverar eleverna att läsa sva, hur elevernas motivation ser ut samt vilka attityder eleverna har till det svenska språket och målspråkstalarna. Undersökningen underbyggs med teorier av: Gardner, Deci och Ford. Eftersom motivation är en av de viktigaste faktorerna för elever att lära sig ett andraspråk behöver lärarna finna vägar att motivera sina elever. Därför menar Dörnyeri att det är väsentligt att läraren kan identifiera varför eleverna läser en kurs och samtidigt vara medveten om vad som motiverar andraspråkseleverna för att språkutvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt (citerad i Özgur & Griffiths, 2012:1111). Studien visar att de primära syftena för eleverna att studera sva är: integration, arbete, fortsatta studier, och kommunikation med egna barn och samhällsmedborgare på det svenska språket. Elevernas motivationer och attityder ser olika ut och endast en elev påstår att hans motivation är beroende av läraren. Att empiriskt granska elevernas inre processer visar sig vara problematiskt, eftersom de inte låter sig definieras så enkelt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)