Yrkesverksamma psykologers tankar och upplevelser kring att arbeta med partnervåldsutsatta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Partnervåld är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem då det drabbar var femte svensk någon gång i livet, och beräknas kosta samhället minst 13 miljarder kronor per år. Hälso- och sjukvården bär ett stort ansvar i att upptäcka och hjälpa våldsutsatta, där psykologer kan ses ha ett särskilt ansvar för behandling av psykisk ohälsa i denna patientgrupp. Syftet med studien var att få inblick i yrkesverksammas psykologers upplevelser och tankar kring psykologers roll i arbetet med och mot partnervåld, utifrån deras egna perspektiv. Detta för att synliggöra eventuella svårigheter och behov som kan uppkomma i terapeutiskt arbete med utsatta. Studien var en kvalitativ studie med mixed method strategy, innehållande semistrukturerade intervjuer med sju deltagare samt en kvalitativ enkät med 29 deltagare. Deltagarna var svenska yrkesverksamma psykologer och resultaten analyserades med tematisk analys. Resultaten visade att psykologer kan uppleva partnervåldsärenden som svårarbetade då de kräver mycket av såväl psykologen som privat- och yrkesperson, som av verksamheten den befinner sig i. Vidare upplevde deltagarna kunskapsbrist inom kåren och en underutnyttjad samverkan med andra aktörer kring våldsutsatta. Studiens resultat lyfter fram behov av tydliggörande av psykologens uppdrag i förhållande till partnervåld, stärkt samverkan mellan involverade aktörer och behov av kunskapsutveckling på psykologutbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)