Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. Metoden: En deskriptiv kvalitativ metod med tio intervjuer har använts som analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysenresulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. De tre kategorierna var: (i) behov av gemensam planering inför vården i hemmet, (ii) vården i hemmet behöver vara barn och familjecentrerad samt (iii) sjuksköterskans behov av stöd. Informanternatyckte det var viktigt att sjuka barn kunde få vård i hemmet och de upplevde ett nära och bra samarbete med slutenvården. Att ha erfarenhet av att vårda sjuka barn och ha en specialistutbildning var en fördel vid övergångsprocessen. Resultatet visade att kommunerna i samma region planerade och arbetade på olika sätt vid ett barns övergången till hemsjukvården. Konklusion: Sjuksköterskan i hemsjukvården strävar efter att barnet och familjen får vårdas i hemmet när det är möjligt. Samtidigt behövs det mer erfarenhet, utbildning och rutin för att skapa förutsättningar försjuksköterskorna i hemsjukvården vilket är till nytta för barnen som behöver vård i hemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)