Ideella utförare av kommunal verksamhet : Om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och samverkan med ideella organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att dess invånare får det stöd och den hjälp som behövs. I socialtjänstlagens femte kapitel har lagstiftaren valt att uppmärksamma särskilda grupper som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten och brottsoffer är en av dessa grupper. I bestämmelsen framgår att våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd ska beaktas särskilt. För kommunens del innebär det att det kan bli aktuellt att besluta om olika insatser såsom stödsamtal, ekonomiskt bistånd eller plats på ett skyddat boende för de kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Insatserna kan utföras i kommunens egen regi men det är också möjligt att överlämna utförandet till privata aktörer.

Ideella organisationer har under lång tid arbetat med att tillhandahålla stöd för våldsutsatta kvinnor och det är vanligt att kommuner väljer att samverka med dessa. En majoritet av de skyddade boendena för våldsutsatta kvinnor drivs i ideell regi och organisationerna beskrivs som betydelsefulla aktörer på området. Hur kommunerna väljer att samverka med de ideella organisationerna har olika rättsliga konsekvenser. Det allmänna kan stödja ideella organisationer med bidrag när dess verksamhet anses betydelsefull och då sker inget överlämnande av kommunala uppgifter enligt socialtjänstlagen. Om en kommun istället genom avtal låter en ideell organisation utföra insatser på socialtjänstens område behåller kommunen huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten och den ideella organisationen ses som utförare av socialtjänst. På senare år har det också tillkommit en annan samverkansform som kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vi konstaterar i vår undersökning att de olika samverkansmöjligheterna, dess förutsättningar och konsekvenser kan behöva tydliggöras. Detta eftersom att tillsynsmyndigheterna vid flera tillfällen uppmärksammat allvarliga brister i kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor. Det förekommer att kvinnor hänvisas till ideella organisationer utan föregående utredning och beslut vilket innebär att lagstiftningen inte följs. Detta riskerar att få till följd att rättssäkerheten för våldsutsatta kvinnor brister och att ansvaret för att uppfylla nationella målsättningsstadganden i praktiken kan komma att vila på ideella organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)