Barnmorskan som vägrade utföra abort - En rättsutredning om Europakonventionen och samvetsgrundad vårdvägran

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Nyligen avgjordes ett mål i Arbetsdomstolen som handlade om en barnmorska som inte fått anställning på grund av att hon på religiösa grunder vägrar delta i utförandet av aborter. Hon menar att Sverige, genom att inte tillmötesgå hennes krav och anställa henne trots hennes vägran bryter mot religionsfriheten i artikel 9 och förbudet mot diskriminering i artikel 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Denna uppsats syftar till att närmare utreda om Sverige, genom att inte tillåta samvetsgrundad vägran inom abortvård, faktiskt bryter mot konventionen. Detta görs genom att utreda hur Europadomstolen kan förväntas döma i frågan om de skulle ta upp målet med barnmorskan till prövning. Uppsatsen igenom förhåller sig utredningen till detta fall. Arbetet redogör för rekvisiten i artikel 9 och 14 med förtydligande och stöd från Europadomstolens praxis samt doktrin. På de områden där ytterligare omständigheter kunnat ha betydelse för bedömningen har vidare utredning gjorts. Exempelvis har frågan om en europeisk samsyn på området redogjorts för. Med utgångspunkt i denna utredning har en prognos gjorts av hur Europadomstolens bedömning i detta fall skulle kunna göras. Det är inte en enkel fråga att utreda då omständigheterna i det enskilda fallet alltid har stor betydelse när det handlar om mänskliga rättigheter och således är det svårt att förlita sig på tidigare rättsfall. I analysen nås slutsatsen att Sverige troligtvis inte kommer anses bryta mot konventionen. Den avgörande frågan verkar vara om Sverige tillåts en vid eller snäv margin of appreciation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)