Elevinflytande i specialidrott : En kvalitativ studie om elevinflytandets roll i specialidrott fotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever har till elevinflytande, i ämnet specialidrott fotboll, som erbjuds vid NIU-gymnasium. Sedan 2011, och införandet av den nya läroplanen för gymnasiet, kan endast så kallade RIG- och NIU-gymnasium erbjuda specialidrott. Tidigare har samtliga gymnasieskolor haft möjlighet till detta. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod. Åtta NIU-elever intervjuas genom semistrukturerade intervjuer. John Deweys pedagogiska teori och Myndigheten för skolutvecklings analyseringsmodell fungerar som teoretiska ramverk. Resultatet i studien visar att eleverna har ett positivt förhållningssätt till elevinflytande och dess demokratiska innebörd. Ämnets praktiska karaktär, lärarens/instruktörens kompetens, delaktigheten i samtal och utvärderingar samt elevernas strävan att utvecklas inom sin idrott uppfattas skapa goda möjligheter till elevinflytande. Eleverna uppfattar att deras bristfälliga kompetens, jämfört med lärarens/instruktörens, kan utgöra förhindrade möjligheter till inflytande. Uppfattningar om att deras åsikter är irrelevanta till ämnets syfte, och att de emellanåt ges inflytande utan ramar, uppfattas vara andra hinder till elevinflytande. Elevinflytande uppfattas som en viktig faktor till lärande, bland annat för att eleverna tillåts göras delaktiga i planering och utformning av lektioner. Genom elevinflytande uppfattar eleverna även att de blir ansvarstagande för deras utveckling, både som idrottsutövare och människor. Ur studien framkommer det även att elevinflytande möjliggör självreflektion och medvetandegör lärandeprocessen i ämnet specialidrott.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)