Konkurrensförhållandet mellan kultur och ekonomi : En idéhistorisk analys av spänningsförhållandet mellan kultur och ekonomi i svenska kulturpolitiska dokument

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera två för Sverige betydelsefulla kulturpolitiska styrdokument, för att analysera hur relationen mellan kultur och ekonomi gestaltas i respektive diskurs. Genom att jämföra 1970-talets med det tidiga 2000-talets kulturpolitik, med de kulturella och ekonomiska begreppens historiska utveckling från senmedeltiden och framåt, förklaras det spända förhållandet mellan kultur och ekonomi. De idéer och teorier som utgör grunden för de kulturpolitiska diskurserna kommer att analyseras genom att använda den hermeneutiska metoden, innehållsanalys och semiotisk diskursanalys, där olika strategier för kulturell och ekonomisk planering utgör idealtyper för uppsatsens undersökning. Samtidigt som kultur och ekonomi har en delad historisk utveckling i samband med det moderna samhällets uppkomst, blir det tydligt att det rör sig om två motsatta synsätt där antingen kulturen eller ekonomin ges prioritet i kulturpolitiken, där den ena blir ett ändamål för att uppnå den andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)