Rösterfarande hos kvinnor med anorexia nervosa

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte. ​Studien syftade till att beskriva hur kvinnor med anorexia nervosa (AN) erfar sina röster samt undersöka hur nämnd patientgrupp upplever logopediska röstövningar. Metod.​ I studien deltog två kvinnor >18år som uppfyllde minst två diagnoskriterier för AN. Semistrukturerade djupintervjuer hölls, och materialet från dessa transkriberades ortografiskt och analyserades därefter enligt systematisk textkondensering. Röstsession med såväl traditionella röstövningar som fonationsrör genomfördes individuellt. Deltagarnas röster spelades in och analyserades av erfaren röstlogoped. Självskattning med VHI-T genomfördes. Resultat. ​Deltagarna uppvisade tendens till negativt rösterfarande samt visst obehag i samband med röstövningar med huvudfokus på bukandning/magstöd. Slutsats. ​I studien ses tydliga indikationer på att det röstmönster som kliniskt observerats hos kvinnor med AN inte uteslutande är ett resultat av låg vikt, dysfunktionellt andningsmönster och/eller kroppsmissnöje, utan även relaterar till andra eventuellt djupgående psykologiska svårigheter. Då nuvarande multidisciplinär behandling av AN inte kan antas ge effekt på nämnda svårigheter, är det av yttersta vikt att logoped inkluderas i behandling av patientgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)