”Du är mer än din kropp” Råd från individer med positiv kroppsuppfattning om hur man kan trivas bättre med sin kropp

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Natalie Löwendahl; [2018-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie undersöktes vilka råd personer med positivkroppsuppfattning ger för att andra också ska trivas bättre med sin kropp.Femtio semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare i åldrarna26–27 år. Deltagarna skiljde sig åt i utvecklingsmönster och huruvida deraspositiva kroppsuppfattning varit stabil över tid eller utvecklats från negativtill positiv. En tematisk analys genererade elva råd, såsom ”Du är mer än dinkropp – fokusera på det som är viktigt i livet” och ”Lär känna din kropp”.Inget signifikant samband återfanns med avseende på deltagarnas råd ochutvecklingsmönster eller kön. Då flera av råden var formulerade på ettövergripande plan skulle en mellanhand, exempelvis en kliniker medpsykologisk kunskap kunna tydliggöra råden och utveckla interventionerefter dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)