”En fot i varje värld” - En studie av hur chefer i hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: De kommunala bolagen präglas av förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Dessa kännetecknas som komplexa och mångtydiga eftersom de kommunala bolagen är en kombination av offentlig förvaltning och det affärsdrivande bolaget. Organisationer av detta slag kan benämnas som hybrider då de påverkas av multipla institutionella logiker. Denna kontext innebär svårigheter för verksamhetens ledning att navigera i. Organisationen omfattas alltså av två styrlogiker samtidigt, vilket gör att de krav som ställs på bolagen inte alltid är förenliga. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur chefer i kommunala bolag hanterar dessa konkurrerande krav. För att besvara studiens frågeställning intervjuades VD eller Vice VD i sex kommunala bolag. Resultaten av intervjuerna har redovisats med en uppdelning i de problemområden som återfunnits i det empiriska materialet. Därefter har materialet analyserats med hjälp av ett teoretiskt ramverk som utgår från fem olika strategier som chefer använder sig av för att hantera konkurrerande logiker. Studiens resultat visar på att endast tre av dessa strategier var möjliga att identifiera i det empiriska materialet. För att vidare kunna förklara materialet utvecklades en ny analysmodell som innehöll två ytterligare strategier vilka delvis utvecklats med hjälp av strategier som redogör för hur organisationer, snarare än individer, hanterar konkurrerande krav. Därefter förs en avslutande diskussion gällande huruvida det går att separera den individuella hanteringen och den organisatoriska hanteringen av konkurrerande krav och möjliga förklaringar till varför ramverket behövde utvecklas för att kunna besvara studiens frågeställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)