En studie av lärandeobjektet längd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Författare: Kajsa Eklund; [2020]

Nyckelord: learning study; längd; matematik; undervisningsmetodik;

Sammanfattning: Studiens syfte är att redogöra för påverkan på elevernas inlärning i relation till undervisningsmetoden; laborativt arbete samt arbete i läromedel. Det lärandeobjekt som behandlades på två skilda sätt är längd. I undersökningen deltog fjorton fjärdeklassare som delades in i två grupper; en som arbetade laborativt och en som arbetade i läromedlet. För att möjliggöra en jämförelse mellan de två olika arbetssätten genomfördes en learning study genom en experimentell forskningsdesign. Resultatet påvisade att det laborativa arbetet inte gav en betydelsefull påverkan på inlärningen eftersom resultatet var oförändrat mellan för – och efter-testet. Arbetet i läromedlet påvisade, å andra sidan, en svag försämring på resultatet. Därav fastslogs det att ingen av arbetssätten genererade någon utveckling hos eleverna. Därefter så undersöktes bevarandet av kunskapen där det kunde fastställas att de båda grupperna tycks bevarat sina kunskaper samt att de som arbetat i läromedlet tycks utvecklats ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)