Fiktiv spänning : En studie om vilken typ av återkoppling designfiktioner ger vid samtal med experter inom elbranschen

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Med ökad användning av elektricitet av både privatpersoner och industri står Sverige inför en utmaning att täcka upp för belastningen i framtiden. Denna utmaning har i denna studie fått stå som grund för att utforska hur designfiktion kan ge återkoppling om framtida komplexa tjänstesystem. Detta utifrån att designfiktion visat sig ha potential inom framtidsforskning och design av interaktiva produkter för att skapa en samtalsrymd av kritiskt tänkande. Sex experter inom utveckling av tjänster och teknik inom elbranschen har intervjuats och fått läsa designfiktioner som visar en fiktiv framtid om 25 år. Resultatet visade att återkopplingen innefattar värdering av framtidsscenarion, beskrivningar av alternativa framtider, och engagerade resonemang kring framtiden och dess konsekvenser. Deltagarna kritiserade framtidsscenarion och resonerade utifrån olika aspekter och perspektiv. Resultatet gick därför i linje med teori om hur designfiktion kan skapa en samtalsrymd som kan stötta kritisk reflektion kring komplexa utmaningar i tjänstesystem. Slutsatsen var att designfiktion har potential att vara en effektiv metod för att få stakeholders att reflektera över möjliga konsekvenser av framtidsscenarion utifrån flera perspektiv och aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)