Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. Ett problem som har påvisats utifrån tidigare studier är kvaliteten på rapporterna. Kritik gentemot rapporterna har uppkommit där det föreligger en avsaknad av både trovärdighet och relevans.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten i hållbarhetsrapporter i form av trovärdighet och relevans och få en djupare kunskap om kvaliteten i företagens hållbarhetsarbete. Vidare jämförs förändringar i kvaliteten i de valda företagens hållbarhetsrapporter mellan åren 2017-2021.  Forskningsfråga: Har kvaliteten i hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans inom skogsbranschen förändrats mellan åren 2017-2021? Metod: Denna studie är en komparativ och en longitudinell studie som bygger på en kvalitativ forskningsdesign med kvantitativa inslag i form av en innehållsanalys. För att undersöka kvaliteten i företagens hållbarhetsrapporter har ett kodningsschema med ett poängsystem tillämpats som baseras på trovärdighet och relevans.   Analys och slutsats: Resultatet visar en ökning av kvaliteten i hållbarhetsrapporterna mellan åren 2017-2021, där både trovärdigheten och relevansen har ökat. Hållbarhetsrapporternas trovärdighet översteg relevansen i de undersökta rapporterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)