Förskolebarns kommunikation med tecken som stöd : En observationsstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Anna Gunnarsson; [2015]

Nyckelord: Barn; förskola; kommunikation; tecken; tecken som stöd;

Sammanfattning: Denna studie syftade till att undersöka om förskolebarn på en vanlig hörande förskola använder sig av tecken som stöd (TSS) i sin kommunikation med kamrater i den "fria leken" då personal använder TSS med förskolebarngruppen. För att ta reda på detta har observationer under förskoebarnens "fria lek" gjorts under fem dagar. Observartionernas fokus var kommunikation mellan minst två förskolebarn samt deras tecknande. Observationernas resultat visar i denna studie att tre av förskolebarnen på denna utvalda avdelning/förskola använder sig ibland av tecken i den "fria leken" och dessa tre tecknen var: pekning, stopp och hej då.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)