Fastighetsmäklarens kontrollplikt - En fastighetsmäklares kontrollplikt av samtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom i de fall säljande part har ingått äktenskap i land utanför Sverige men inom den Europeiska unionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Inom den svenska familjerätten finns ett antal förfogandeinskränkningar till följd av äktenskap, vilka kan hindra en make från att självmant ta beslut rådande egendom. Däribland finns ett hinder att överlåta fast och lös egendom utan den andra makens samtycke. I denna kandidatuppsats undersöks och utreds omfattningen av en fastighetsmäklares kontrollplikt av makesamtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom, i de fall äktenskapet ingåtts utanför Sveriges gränser men inom den Europeiska unionen. Eftersom frågeställningen har en juridisk synvinkel tillämpas en rättsvetenskaplig metod, vilken grundar sig i rättskälleläran. Utifrån rättskällorna går det att konstatera att vetskapen om omfattningen av en fastighetsmäklares kontrollplikt av makesamtycke i de fall äktenskap ingåtts utomlands är begränsad. Inför framtida forskning föreslås att vidare utredning genomförs samt att denna synvinkel tas i beaktning vid en omarbetning av nuvarande fastighetsmäklarlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)