TYNGDVÄSTENS EFFEKT FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp som definierar personer som i tidig ålder visar problematik i sociala interaktioner liksom begränsade intressen och aktiviteter samt upprepade beteendemönster. Tyngdvästar är ett hjälpmedel som används där varierande former av tryck mot kroppen används för att nå en sinnesstimulerande effekt. Tyngdvästar med varierande vikt och material används bland annat inom habilitering- och psykiatriverksamheter av legitimerade arbetsterapeuter. Tidigare forskning om användandet av tyngdvästar för personer med AST har gett varierande resultat. Trots att tyngdvästar i dagsläget är en behandlingsform i kliniska verksamheter är den empiriska evidensen av effekten hos tyngdvästar bristfällig. Vidare forskning kring effekten av tyngdvästar kan fylla kunskapsgapet om alternativa behandlingar för personer med AST och på så sätt underlätta för arbetsterapeuten att arbeta evidensbaserat.Syfte Syftet var att genom en systematisk litteraturöversikt kartlägga effekten av tyngdvästar för personer med autismspektrumtillstånd.Metod En systematisk litteraturöversikt av artiklar med kvantitativ metodansats utförd enligt Forsberg och Wengströms metod. Databassökningen resulterade i sju artiklar som ansågs vara relevanta och kvalitetsgranskades enligt McMasters granskningsmall. Evidensgradering av artiklarna utfördes enligt GRADE. En tematisk innehållsanalys inspirerad av Gildberg genomfördes.Resultat Resultatet visade att evidensen för användandet av tyngdvästar varierade. En förändring av aktivitetsutförandet påvisades hos ett antal deltagare, förbättring av att rikta uppmärksamhet till skoluppgifter, förbättring av uppmärksamhet, minskat antal distraktioner och minskat antal sekunder av självstimulerande beteende.Slutsats Sammanfattningsvis var tyngdvästarnas effekt låg i samband med aktivitet och påverkan på aktivitetsutförandet var tveksamt. Evidensen för tyngdvästar som intervention är låg. Ytterligare forskning krävs för att kartlägga effekten av tyngdvästar för personer med AST.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)